Säker i Samtalet – Upplägg online handledarutbildning

Denna kurs är för dig som vill bli handledare för kursen Säker i Samtalet. Totalt har du tillgång till kursmaterialet som du kan använda tillsammans med dina elever i ett år. Därefter kan du prenumerera på tillgång till ett bibliotek med allt material.

Anmäl dig till kursen Säker i samtalet – HUSK handledarutbildning

Handledarutbildning online: 6.800 kr
I priset ingår ett diskussionstillfälle (beskrivet nedan). Det går också att köpa till ytterligare handledning enligt överenskommelse.
Prenumeration på materialet: 499 kr/ termin.
För att betala via faktura och/eller få grupprabatt kontakta Johanna Kylin, johannakylin@gmail.com, 070-699 62 47.
Grupprabatt: 3 st 6.000 kr/pers, 4 st eller fler 5.500 kr/pers.

Inloggningen är personlig och man får inte lämna den vidare. Utbildningen består av 10 lektioner. Du kan arbeta med materialet i den takt du själv vill och göra varje lektion när du själv har tid. Ett förslag är att du sätter av 1-3 timmar i veckan under 10 veckor. Det ingår också ett frivilligt 45 min pass, antingen i början av utbildningen eller när du hunnit en bit in i materialet, då du har möjlighet att i ett digitalt samtal diskutera materialets grundtankar, funderingar kring upplägg för deltagare och ventilera frågeställningar inom området. Detta bokas med Johanna (kontaktuppgifter ovan) och sker digitalt.

Studiematerialet Säker i Samtalet – HUSK är tänkt att användas på 10 träffar med tillhörande filmer, modeller och övningar. Det är viktigt att förstå att Empowerment är grundtanken för hela materialet och att du utbildar dina deltagare till att föra sin egen talan och att själva kunna handleda sin omgivning att bli bra samtalspartners. Materialet är uppbyggt för att stötta deltagaren successivt framåt i processen att bli aktiv och ta ansvar för kommunikationen.

Områden som tas upp är bl a

  • Omgivningen och bemötande – egna och andras erfarenheter
  • Hörselnedsättningen och hur den påverkar dig
  • Att handleda andra – relationer, jag-budskap och samtalsmodell
  • Planera och träna en handledningssituation utifrån din hörsel
  • Genomföra och utvärdera

Materialet är ursprungligen tänkt att användas som material i en studiecirkel med unga människor. Men naturligtvis kan man använda det på flera sätt beroende på vilka omständigheter som erbjuds. Just formen studiecirkel kan vara bra då den ger möjlighet att träffas vid regelbundna möten och deltagarna får möjlighet att mellan varje träff fundera vidare och också pröva sina nya kunskaper. Alla delar i materialet bygger på vetenskaplig grund.

Utbildningspaketet är ett praktiskt material bestående dels av ett antal filmer med information eller frågeställningar att diskutera kring, dels av texter att ta till sig och praktiska övningar att genomföra. Materialet är välgenomtänkt ur medicinsk, psykologisk o pedagogisk synvinkel.

Medicinskt handlar det om att förstå sin hörselnedsättning och vilka behov den medför samt att veta vad andra inte vet men behöver veta. Psykologiskt behandlas aspekter socialpsykologiskt kring olika roller i samspel och hur man kan kommunicera och agera i olika situationer, men också personlighetspsykologiskt genom att beröra det egna valet, vad man känner och hur man tar kontroll i olika situationer. Pedagogiskt förespråkas en handledande roll grundat på empowerment och självkännedom – att kunna förklara för andra (handleda) om hur hörselnedsättningen påverkar situationen och vilken organisation som då behövs. Deltagare får i kursen kunskap om vad ett råda-budskap är och hur det förmedlas genom att man lär sig en beprövad modell bestående av 6 delmoment som alla bidrar till helheten och en – för det allra mesta – lyckad kommunikation.

I denna utbildning går du igenom materialet som är tänkt att använda på träffarna. Det går naturligtvis att genomföra träffarna i vilken ordning man vill och använda materialet till egna former av upplägg men i handledarutbildningen presenteras materialet utifrån nedanstående förslag

Träff 1-  handlar om att lära känna varandra och få veta mer om innehållet
Träff 2- handlar om vad en hörselnedsättning kan vara och hur den kan påverka vårt vardagsliv
Träff 3- handlar om din hörselnedsättning och hur den påverkar både dig och din samtalspartner
Träff 4- handlar om vad andra vet eller borde veta
Träff 5- handlar om hur man kan handleda sin samtalspartner
Träff 6- handlar om hur olika “roller” påverkar kommunikationen
Träff 7- handlar om en metod som skulle kunna underlätta för dig i samtal med andra
Träff 8- handlar om hur du kan förbereda dig och tänker igenom vilken situation du ska möta
Träff 9- handlar om att du kan informera din omgivning i form av ett projekt genom att planera > pröva > utföra > utvärdera
Träff 10- handlar om avslutning och utvärdering av både ditt projekt och den här utbildningen

Anmäl dig till kursen Säker i samtalet – HUSK handledarutbildning

Ett koncept som fungerar bra på distans

Läs mer om HUSK i Finland – Redogörelse för hörselskadade ungdomars skolning i Svenskfinland via distansmöten i
januari-maj 2021.

Om materialet

Deltagarmaterialet finns samlat i ett eget häfte och är uppdelat i 10 avsnitt som är tänkt att användas på en träff vardera. Varje träff tar ca 1,5 h att gå igenom med en grupp – mer eller mindre tid kan gå åt beroende på gruppens storlek, pratlust och om man lägger in fikapaus. Materialet finns som fil att skriva ut till dina kursdeltagare.

Handledarmaterialet innehåller beskrivning av upplägg online (denna sida), inledning (inklusive bakgrund) samt studiehandledning. Studiehandledningen är uppdelad i en lektion per träff och varje lektion online innehåller det material du behöver ta del av (fet stilat i studiehandledningen) och extra fördjupningsmaterial (vanlig text i studiehandledningen) som du kan ha nytta av.

Först i varje avsnitt i handledarmaterialets studiehandledning finns hänvisning till material för handledaren att ta del av och använda till respektive träff. Sedan finns ett förslag till innehåll för träffen och lämpliga hemuppgifter samt vad deltagarna minst bör få veta om nästa träff. Därefter finns med kursiv stil de ursprungliga texterna i materialet som riktar sig till handledaren. Sist i varje avsnitt finns det ursprungliga material som riktar sig till dina deltagare och som också ingår i det deltagarmaterial du kan skriva ut till dina kursdeltagare.

Du som handledare arbetar med materialet genom att läsa studiehandledningen för träffen, dra ut lektionens PDF (lista med tidsangivelser för avsnitt i filmerna), titta på filmen och gör samtidigt egna anteckningar på ”tidslistan” om var du vill kommentera något speciellt när dina kursdeltagare tittar på filmen, var du vill göra uppehåll för diskussion o s v.  Du går igenom allt material och funderar kring frågeställningar och uppgifter för att avgöra hur du vill använda materialet och vilka delar du vill fokusera på för just din grupp.

För att du lättare ska kunna planera tidsåtgången att ta till dig materialet finns antal sidor för dokument och antal minuter för filmer angivet. Det material som är knutet till de olika träffarna är olika omfattande, så du kan behöva mer tid för att ta del av materialet till några av lektionerna.

Materialet är genomtänkt och har en röd tråd i sin uppbyggnad för att användas som ett helt paket, men du kan också använda delar av det på olika sätt, till olika mottagare och i olika verksamheter. Det går alltså att som kursledare skapa sig en helhet genom att ta del av handledarmaterial, forskningsbakgrund och deltagarmaterial och sedan med utgångspunkt i detta använda sig av egna dokument och bilder med gruppen i diskussioner kring filmerna.

Det är viktigt att förstå att Empowerment är grundtanken för hela materialet och att deltagarna utbildas till att föra sin egen talan och till att själva kunna handleda sin omgivning att bli bra samtalspartners. Materialet är uppbyggt för att stötta deltagaren successivt framåt i processen att bli aktiv och ta ansvar för kommunikationen.

För att få ut mesta möjliga av den gedigna forskning som ligger bakom materialet krävs att du är välbekant med hela innehållet så mitt råd är att du tar gott om tid på dig att gå igenom allt tillgängligt material i denna utbildning – ge gärna dig själv minst ett par, tre timmar per lektion i genomsnitt för att läsa, titta, lyssna, reflektera och planera.

Lycka till! 😊
Johanna Kylin, hörselpedagog
070-699 62 47
johannakylin@gmail.com                     www.aichavitalis.com                          www.horselhusk.se