Helsingfors 27.5.2021

Redogörelse för hörselskadade ungdomars skolning i Svenskfinland via distansmöten i
januari-maj 2021.

I vårt projekt på Folkhälsan har vi använt ett färdigt utbildningsprogram för hörselskadade,
Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation (HUSK). Konceptet grundar sig på Erik Borgs
forskning från Audiologiska forskningscentrum, Örebro Universitetssjukhus i Sverige.
(www.horselhusk.se)
Jag har fått distansskolning och handledning av Johanna Kylin som köpt rättigheterna att
föra vidare Erik Borgs koncept.
I utförandet av projektet har jag haft med mig Eivor Larpes pedagog från Valteri och som
tidigare gått skolningen. Hon har lång erfarenhet av hörselskadade barn. Leila Sandman
audionom från Sverige gästade via distans en lektion.
Vi fick rättigheterna att använda allt material angående HUSK. Här ingår en plan över varje
möte vad som tas upp och lärs ut. I programmet tillkommande filmer och arbetsuppgifter.
Eivor och undertecknad har modifierat med hjälp av vår handledare materialet så att de
passat våra klienter.
Utskick till 8 klienter via e-post till föräldrar och elever i åk 9 och första gymnasieklassen. Vi
fick två intresserade klienter.
Projektet började 22.1.2021 med mina självstudier och skolning via distans av Johanna Kylin.
Våra 8 HUSK projektkvällar med klienterna utfördes på distans mellan Nyland och
Österbotten torsdag kvällar 17.30-19.00, 18.2.-6.5.2021.
Projektet gick ut på att bli säker i samtalet. Att skapa en god kontakt med människor i nya
miljöer. Att bli säkrare i olika sociala situationer genom att lära sig nya pedagogiska
förhållningssätt till samtalspartnern. Att förklara vad hens hörselskada betyder i praktiken.
Att ge tips och stöd så att samtalspartnern kan underlätta kommunikationen för den
hörselskadade i samtalet.
Utvärdering av våra två aktiva deltagare:
Över lag ett bra koncept som upplevdes fungera bra på distans. Fint att kunna nås trots vår
Finlandssvenska utspridning. De har fått nytta av programmet. Filmer bra och vår föreläsare
audionomen upplevdes som bra i det stora hela mycket kunnig och engagerad i sitt arbete,
dock upplevde de unga att hon använde för mycket teori.
Det skulle ha varit roligare med fler deltagare, 8 personer bra tyckte de.

Speciellt filmer som ingick i programmet att söka jobb upplevdes som nyttiga. Bra för att det
var flera olika personer som berättade om sin situation och konkret filmades i
arbetsintervjun.
Våra gemensamma diskussioner i projektet upplevdes som bra.
Om tidpunkten vinter-vår var bra för distansprojekt, svarade klienterna eventuellt vår termin
bättre.
För åk 6 kunde ett mindre format bra användas.
Klienterna upplevde att det är bra att ha teorin i bakhuvudet i framtiden.
I HUSK projektet ingick att planera, skriva och utföra ett projekt och båda eleverna gjorde en
föreläsning (på sina håll) till blivande special lärare. De uppträdde via distans med Eivor
Larpes.
Slut resultatet var nöjda ungdomar som väntade på torsdagens program och att ses.

Tackar för min möjlighet att få utföra projektet. Det är en modell som går fint att använda i
olika klientkontakter och undervisningssituationer i mitt arbete.

Med vänlig hälsning,

Birgitta Autere
Special sjukskötare,
Rehabiliteringshandledare på HUS hörcentral
Folkhälsans Mottagning för barn-,unga och familjer

https://horselhusk.se/pdf/Redovisning-om-HUSK-i-Finland.pdf

Läs mer om upplägget för HUSK – Handledarutbildning här